Érvényes 2017. január 25-től Általános szerződési feltételek

Szerzői jogok
Az anandathaimmaszazs.hu (a továbbiakban a “Weboldal”) teljes szöveges és grafikus tartalma, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján)
A Weboldal mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos. A weboldal tartalma  kizárólag a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulásával használható fel.

Feliratkozási feltételek
A weboldalakon kezdeményezett feliratkozás és/vagy megrendelés a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.
A feliratkozással és/vagy a megrendeléssel a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldalt üzemeltetőtől elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználása vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, tartalmazhatnak.
A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást és/vagy megrendelést kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

Adatkezelés
A feliratkozás önkéntes. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által eszközölhető, minden kiküldött levélben található adatmódosítás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról. A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: családi név, keresztnév, e-mail cím, a feliratkozás időpontja. A megrendeléskor kezelt adatok köre a fentieken kívül: vezetéknév, a megrendelő cég vagy magánszemély vagy egyéb szervezet neve és számlázási címe. Az adatokat hírlevél küldésére használjuk. Csak engedély alapú e-mail marketinget végzünk.

A szerződés tárgya és a szerződéskötés módja
Általános szerződés (ASZF) a weboldal használati és a termék megrendelési feltételeiről.

A webáruház üzemeltetője: Mentál-Wellness Szalon Kft, 1162 Budapest Baross utca 257 , Adószám: 25297353-2-42 Cégjegyzék szám: : 01-09-206885.

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.
A weboldalon lehet vendégként vásárolni.
Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.
Az ajánlatban szereplő termék díj minden esetben belföldi banki átutalással való fizetésre vonatkozik. Más fizetési módok esetén a banki költségek a megrendelőt terhelik.
Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket  indoklás nélkül elutasítson.

A megrendelőre vonatkozó feltételek
A megrendelő vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.
Az üzemeltető megtagadja a szolgáltatás nyújtását, termék elküldését, ha a regisztrációkor kitöltendő adatsor bármelyik eleme valótlanságot tartalmaz. Regisztrációkor pontos címet kell megadni, postafiókcím nem elfogadható.
Fizetési határidő
A megrendelés után automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn 3 naptári nap fizetési határidő szerepel, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor a mindenkori következő munkanap a fizetési határidő. Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjának bankzárásáig (17:00) nem érkezik meg, az üzemeltető további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén bankzárásáig (17:00) sincs rendezve a díj, akkor az üzemeltető törli a megrendelést.

Szállítási határidők
Főszabály: A szállítási határidők meghatározásánál minden megrendelés esetén az az időpont számít viszonyítási alapnak, amikor az adott megrendelés ellenértéke beérkezik a Szolgáltató bankszámlájára.
A Szolgáltató vállalja, hogy minden megrendelés, amely a főszabály szerint az adott hét kedden banki zárásig teljesítésre kerül, azt 6 munkanapon belül követhető módon átadja a szállítást végző Postának. Abban az esetben, amikor a kedd munkaszüneti napra esik, a rendelések összesítésének határideje a keddet megelőző utolsó hivatalos munkanap banki zárási időpontja.
300.000,- Ft feletti Ajándékkártya rendelést a Szolgáltató minden esetben egyedileg engedélyez, ellenőríz, kizárólag ez alatti érték esetén fut a rendelés automatikusan végig. E vásárlási határ feletti vásárlások esetén a Szolgáltató  fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést visszautasítsa, és az Ajándékkártya szállítását megtagadja. Visszautasított rendelés beérkezett ellenértékét a visszautasítás közlését követő munkanapon Szolgáltató visszautalja a vásárlónak.

Ajándékkártya beváltása:
Ajándékkártya érvényességi ideje a kiállítás dátumától számított 3 hónap.

A lejárt határidejű Ajándékkártya
Amennyiben a Vásárlónál lévő Ajándékkártya beváltási határideje lejárt és előzőleg nem jelezte e-mailben, hogy tartós betegség, elutazás vagy más méltányosságot érdemlő okból nem tudta határidőn belül beváltani, akkor az Ajándékkártya beváltása visszautasításra kerül.

Elállási jog
Az interneten vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a Megrendelő és az Üzemeltető közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.
Az Ajándékkártya esetében az elállási jog gyakorlása kizárólag sértetlen, beazonosítható állapotban lévő Ajándékkártya esetében van lehetőség. A részlegesen már felhasznált Ajándékkártya esetén a vásárlásától elállni nem lehet.

Az Ajándékkártya készpénzre nem váltható, kifizetését követően az összeg nem visszatérítendő! Az Ajándékkártya fel nem használása esetén elévül.

Záró rendelkezések
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.